นางสาวจุฬารัตน์ พฤศวานิช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง

งานก่อสร้าง

นางสาวกาญจนา ทัศคุณ

หัวหน้างานก่อสร้าง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพิมประไพ สดมณี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจิรภิญญา เกตแก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนิศานาถ ไตรพรม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอาทิมา สามรวม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวปฐวี แก้วศรีรัง

บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

งานจัดจ้าง

นางสาวกิ่งการญจน์ สนคงนอก

หัวหน้างานจัดจ้าง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา แก้วคำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ ลิ้มวงษ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา จ้วงสินธุ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวโสภาพันธุ์ นิ่มละออ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์ อินทร์หอม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศิริมน วัฒนมงคล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานจัดซื้อ

นางสาวณัฐวดี แดงประทุม

หัวหน้างานจัดซื้อ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวทิพย์วารี นิราศประชากุล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางพัตราพร บำรุงวงษ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นาวสาวสุรัตน์ดา จอมทะรักษ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายชนกิตติ์ เกลี้ยงสอาด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายเอกรัตน์ สุขะปานนท์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตรา มะสมัน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน