นางสาวณัฐวดี แดงปทุม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นายเอกรัตน์ สุขะปานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุปฎิบัติการ

นายชนกิตต์ เกลี้ยงสะอาด

ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวทิพย์วารี นิราศประชากุล

ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวสุรัตน์ดา จอมทะรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตรา มะสมัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ