หน้าแรก

LOCATION 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 3 ถนนขาว
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300

  PHONE

               โทร: 02 244 3000 ต่อ 5805

  Email

                procurement@nmu.ac.th