บุคลากรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

นายภูริทัต บุรีรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางสาวพิชามญชุ์ วิศัยศิริกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

บุคลากรตำแหน่งธุรการ

นางสาวปฐวี แก้วศรีรัง

นักธุรการ (บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน)