นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นายวศิน แก้วม่วง

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านพัสดุ

นายอมฤต บุญเรืองขาว

ตำแหน่ง มัณฑนากร

นางสุจิตรา จริศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นางสาวณัฐอรณ์ จุลเวช

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป