งานก่อสร้าง งานจัดซื้อ งานจัดจ้าง บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน